Anmälan för Svenskt Sportvagnsmeeting 2019 kan göras vi följande länk:

https://www.eventsupport.se/entre/

Inbjudan 2019

Läs den fullständiga inbjudan här

Tävlingsinbjudan för nationell tävling, med registrerade, oregistrerade och historiska bilar.

Plats: Motorbanan Ring Knutstorp, Kågeröd

Datum: 5-7 Juli 2019

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportsförbunds bestämmelser, dessa tilläggsregler, samt sådana slutinstruktioner som kan komma att utfärdas före tävlingens början. Tävlingsbestämmelserna är godkända av SBF.

1. Tävlingsarrangör:MSCC, Malmö

2. Tävlingsledning: 

Tävlingsledare:Max Dymling:                        070-6715118
Bitr. TL: Lars-Erik Lundin                              073-8080923
Bitr. TL: Jonas Engqvist                                073-7740189
Faktafunktionär: Ingemar Kristensson         070-5497414
Domarordförande: Mikael Karlstedt                070-9545565
Tävlingssekreterare: Patrik Jönsson               070-6554532
Anmälan: Kajsa Gustafsson                          070-6992731
Tekniskchef: Patrik Nilsson                       076-1387874
Säkerhetschef: Tomas Olsson                       070-2395001
Depåchef: Fredrik Olsson                              070-5535091
Press & Marknadschef: Jan Blomberg             070-5896955

3. Deltagare:  Tävlingen är öppen för förare med gällande licens för respektive klass. 

4. Tävlingens art: Nationell banracingtävling för bilar på hastighetsbana som körs medsols på Ring Knutstorp. Banans längd 2079 m.

5. Försäkringar: Av SBF föreskrivna ansvarsförsäkringar har ombesörjts av arrangören genom att tävlingstillstånd erhållits. Föraren skall inlämna korrekt ifylld ”Mekanikeranmälan” – blankett erhålls i anmälningssekretariatet i samband med ankomst till banan. 

6.  Klassindelning:Bilar indelas enligt beslut av MSCC och övriga i serien arrangerande sportvagnsklubbar samt i övrigt enligt RHK:s historiska klasser enl. app. K för historiska bilar.

Tävlingsledningen äger rätt att slå samman eller dela klasser beroende på antal deltagare.  Vid mindre än 15 startande i klassen kan den slås samman med annat heat. Om detta inte är möjligt avlyses klassen.

Tävlande i historiska klasser skall uppvisa giltig HTP-handling eller av respektive ASN giltig handling avseende historisk racing enligt App K.

7. Besiktning:5:e och 6:e juli 2019, tider enligt startbekräftelse.  Plats Parkeringsdepå. Bil måste vara besiktigad innan tidskval och tävling. 

8. Anmälningsavgift: Anmälningsavgift 3 400 kr. Startande i SPVMs klasser betalar 3 700 kr varav 300 kr avser serieavgift och går oavkortat till SPVM. Anmälningsavgiften inkluderar extra träning fredag 5:e juli för tävlingsanmäld bil/förare. 220 v/10A elanslutning ingår. Avgift för samma bil och en extra klass (i mån av plats) är 1 000 kr. Avgift för samma förare och en extra bil (i mån av plats) är 1 000 kr. En efteranmälningsavgift på 500: – kommer att tas ut efter sista anmälningsdagen.

9. Anmälan, avanmälan & betalning: Anmälan är giltig när anmälan ochavgiften är MSCC tillhanda.

 Anmälan kan göras på www.sportvagnsmeeting.se senast onsdag 2019-06-26. Vid begränsning av deltagarantal gäller datum för giltig anmälan i kronologisk ordning. Avanmälan görs via hemsidan. Vid avanmälan innan påbörjad racehelg, dvs. senast den 2019-07-04, återbetalas hela den i tid inbetalda avgiften. Vid avanmälan innan påbörjat tidskval återbetalas anmälningsavgiften minus SEK 1000. Ingen återbetalning sker vid avanmälan efter påbörjat tidskval. Betalning skallgöras genom insättning på Bankgiro: 179-7612 senast onsdag 2019-06-26. Vid betalning från utlandet; IBAN kontonummer:

IBAN: SE 90 8000 0821 4992 4348 0614. BIC/SWIFT:SWEDSESS

Vid betalning efter sista anmälningsdag tillkommer en avgift på 500:- (gäller ej utländska deltagare). Kortbetalning och betalning via Swish på plats är möjlig för efteranmälda samt utländska deltagare.

10. PM:Anslås på officiell anslagstavla vid Informationen i parkeringsdepån.

11. Förarmöte:Lördag 6:e juli i depån. Tidpunkt meddelas i startbekräftelseObligatorisk närvaro för förare.

12. Träning:Fredag 5:e juli. Tider meddelas på hemsidan och i startbekräftelsen.

13. Tidskval:Kommer att påbörjas lördag 6:e juli.

14.  Bandepån:Förare får ha högst två mekaniker i bandepån. Barn under 15 år får ej vistas i bandepån. Bil som förefaller använda mycket olja kan förbjudas att fortsätta.

15.  Avlysning:Om mindre än 180 ekipage är anmälda, om starttillstånd ej erhålles eller vid force majeure äger tävlingsledningen rätt att i samförstånd med domare avlysa tävlingen.

16.  Startplacering:  Tävlandes bästa varvtid under tidsträning avgör startplacering i första tävlingen. Första tävlingens bästa varvtid avgör startplacering i huvudtävlingen. Startplacering anslås i parkeringsdepån. Om tävlande utgår lämnas plats tom.

17.  Startmetod: Stående start med signallampor.

18.  Handikapp:För klass A-D kommer tävlingen ske via ett uträknat handicapsystem vilket bifogas i startbekräftelsen.

19.  Tjuvstart:Vid tjuvstart utdelas tidstillägg.
Tävlingsledningen har även möjlighet att utdöma Stop and go-bestraffning.

20.  Kvalifikatios minimum: Tävlingsledningen äger rätt att tillämpa 110% regeln för sportvagnsserien samt 130 % för RHK-cupen.

21.  Bestraffning:Bestraffning med tidstillägg och Stop and go kan komma att tillämpas i alla klasser utöver varning, tävlingsböter och diskvalificering. Ojust eller vårdslös/omdömeslös körning skall inte accepteras. Samtliga banfunktionärer är informerade om arrangörens hårdare syn på ojust körning. Med detta menas att avsiktlig trängning, någon form av hjul eller karosskontakt ovillkorligen kommer att inrapporteras till tävlingsledningen, vilken avgör bestraffningen. Vid ojust körning visas observationsflagga enl. regelboken G10.K. Den tävlande skall direkt efter heatet kontakta tävlingsledaren för besked. Underlåtenhet kan medföra bestraffning. För vårdslös/omdömeslös körning skall svartflagga tillämpas. Bedöms förseelsen inte som grav kan den tävlande tillåtas fortsätta heatet efter tillrättavisning i bandepån av tävlingsledningen. Bedöms förseelsen som grav, vårdslöst agerande med avåkningar eller skada som följd, skall den tävlande diskvalificeras.

Om klubbstyrelse/ klassansvarig gemensamt anser den diskvalificerade föraren uppträder på sätt som skadar vår sportgren, äger dessa rätt att utdöma startförbud vid andra kommande starttillfällen där klubben är arrangör/medarrangör.

22.  Särskildabestämmelser:  Samtliga klasser kör en tidsträning och två tävlingar. 

Max hastighet i bandepån är 30 Km/h.

Det är inte tillåtet att testköra bil utanför tävlingsområdet. 

23.  Ansvar:Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, SBF, MSCC samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under träning och tävling inträffade skador, olycksfall och liknande. Föraren ansvarar för att personlig utrustning och bil är enl. gällande regelverk.

24.  Resultatlista:Offentliggörs snarast efter avslutad tävling. Anslås på officiell anslagstavla vid informationen i parkeringsdepån. Resultat kommer också att publiceras på www.sportvagnsmeeting.se

25.  Parkeringsdepå regler: Högsta tillåtna hastighet i parkeringsdepå är gånghastighet.

Depåtystnad gäller 19.00 – 07.00 

Minibikes får inte framföras av person under 15 år.

Grillning får inte förekomma i depån.

För publikens trevnad så skall tävlingsbil parkeras främst i depåutrymmet med motorhuv öppen för bästa exponering och inget tävlingsfordon får utan särskilt tillstånd lämna maskindepån före kl. 17.00 på söndag 7:e juli.

26.  Reklam:Reklam på tävlingsbilar är tillåten i enlighet med SBF:s bestämmelser eller FIA Appendix K. I samtliga klasser kan arrangörsreklam förekomma. Utdelad reklam skall vara monterad enligt instruktion när bilen besiktigas. Förare/anmälare äger rätt att friköpa sig från arrangörsreklam mot kontant betalning av 1 500.- Avgiften skall erläggas i samband med anmälan till besiktning. Förare/anmälare som friköper sig från arrangörsreklam avsäger sig samtidigt alla anspråk på priser som är sammankopplade med den reklam friköpet avser.

27.  Buller:Deltagaregörs uppmärksam på gällande bestämmelser om ljuddämpning. Max bullernivå är 95 dB LAF, enligt TR kapitel 4. Dispenser gäller inte. Om detta inte efterföljs kan tävlingsledningen utesluta deltagaren.

28. Miljöstation:Miljöstation är placerad invid halkbanan i nedre parkeringsdepån. Allt miljöfarligt avfall t.ex. spillolja, däck, batterier, osv. skall placeras i respektive behållare. Skulle utsläpp av miljöfarligt avfall uppstå, skall tävlingens miljöansvarig ovillkorligen och omedelbart kontaktas.

29. Biltvätt:Tvättplats är belägen invid besiktningshallen i den nedre parkeringsdepån.

30. Övrigt:Om inte miljömatta används kan böter på 500:-/dag                                         utdelas.

Safety Car, SC, kommer att användas

MSCC hälsar Er hjärtligt välkomna till Ring Knutstorp